Talentsenter i realfag

Etableringen av talentsentre i realfag hos vitensentre er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet høsten 2015. Talentsentrene skal øke elever med stort læringspotensial sin læring og motivasjon i matematikk, naturfag og teknologi. Videre skal de bidra til at disse elevene danner nettverk med andre elever med stort læringspotensial.

Oppdraget

Regjeringens realfagsstrategi «Tett på realfag» (2015 – 2019) har fire ambisiøse og overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Som et av tiltakene under mål 3 er ordningen med Talentsenter i realfag opprettet ved fire av de regionale vitensentrene i Norge ; Oslo vitensenter (Norsk Teknisk Museum), Vilvite i Bergen, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

Talentsenter i realfag på et vitensenter

Et talentsenter i realfag er en faglig og sosial møteplass der unge med stort læringspotensial i matematikk, naturfag og teknologi kan møtes og utfordres på sine interesser. Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen, og elever som går de to første årene i videregående opplæring. Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå.

Plikten i opplæringsloven til å tilpasse opplæringen gjelder også for elever som trenger ekstra faglige utfordringer, som er spesielt ivrige etter å lære, og som kanskje kjeder seg fordi de raskt mestrer de oppgavene de får. Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og skal være gratis, herunder også transport og læremidler. Tilbudet betraktes som tilpasset opplæring etter opplæringsloven § 1-3. Siden dette er en del av opplæringen vil det ikke føres fravær på skolen når elevene deltar.

Mer informasjon?

For mer informasjon om Talentsenter i realfag kontakt nasjonal koordinator, Tove Marienborg, eller besøk nettsidene for Talentsenter i realfag på de fire vitensentrene som er med på forprosjektet:

Talentsenteret ved Nordnorsk vitensenter
Talentsenteret ved Oslo vitensenter
Talentsenteret ved VilVite
Talentsenteret ved Vitensenteret i Trondheim 

Talentsenter i media

Daniel og Jørund bruker fredagskvelden på skole (Supernytt)

Realfagstalentene utvikles på Talentsentrene (Naturfag.no)

"Å være vertskap for så interesserte elever på ungdomstrinnet er et privilegium for oss på MN-fakultetet!"

- Bjørn Åge Tømmerås, direktør ved UiB